Warning: Declaration of searchBlogForm::widget() should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /data/2/a/2a4140ad-7f13-4084-8f79-fc37fd2e2c9a/mediagrape.sk/sub/adda_old/wp-content/themes/visibility/functions.php on line 126
Diagnostika | ADDA
Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Diagnostika

Diagnostika


Dobre porozumieť, neostať na povrchu, ponoriť sa hlbšie. To je to, čo umožňuje odhaliť potenciál a podporiť jeho rozvoj efektívne a na všetkých úrovniach organizácie. Ponúkame vám kvalitné diagnostické nástroje, ktoré sú overené a využívané organizáciami na celom svete. Zameriavajú sa na oblasti individuálnej, tímovej a organizačnej diagnostiky. Pravidelne ich u našich klientov využívame samostatne, ale aj ako súčasť komplexných riešení.

Diagnostika:
- individuálna
- tímová
- organizačná


Najčastejšie používané nástroje

Lumina Learning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny na úrovni jednotlivcov, tímov a celej organizácie. Sila nástrojov Lumina Learning spočíva v ich praktickosti a inšpiratívnosti. Lumina poskytuje pohľad založený na prijímaní rozdielov a paradoxov. „Neškatuľkuje“, snaží sa obsiahnuť osobnosť v celej jej rozmanitosti.
Ponúka množstvo variant programov prispôsobiteľných konkrétnym potrebám klientov. Slúži ako základ programov zameraných na osobný a profesionálny rozvoj, rozvoj kompetencií, vzťahov a porozumenia rozdielov.

 • Budovanie a rozvoj tímov a spolupráce
 • Efektívne riadenie, motiváciu a rozvoj jednotlivcov
 • Talent manažment
 • Rozvoj a posilnenie manažérskych zručností
 • Efektívnu komunikáciu a zvládanie konfliktov
 • Rozvoj obchodných zručností
 • Riadenie zmien
 • Koučing

Pozrite si Produktový list Lumina Learning a dozviete sa o nej viac.

Špičkové osobnostné dotazníky vyvinuté americkým psychológom Robertom Hoganom pomáhajú firmám i nezávislým konzultantom pri výbere a rozvoji zamestnancov už viac ako 30 rokov.

Hoganov osobnostný dotazník (Hogan Personality Inventory)
Spoľahlivo predpovedá úspech v profesionálnom živote bez ohľadu na typ vykonávanej práce. Pomáha organizáciám vyberať tých správnych ľudí a zvyšovať tak výkon, znižovať fluktuáciu, absencie, manažérske zlyhania, ale aj slabý zákaznícky servis. Umožňuje identifikovať súlad pracovníka s pracovnou pozíciou („personality –job fit“).

Hoganov rozvojový dotazník (Hogan Development Survey)
Odhaľuje sklon a typy rizikových vzorcov správania, ktoré sa prejavujú v krízových a záťažových situáciách. Pomáha identifikovať potenciálne bariéry, ktoré môžu komplikovať osobný a kariérny rozvoj a negatívne ovplyvňovať medziľudské vzťahy (napr. znemožňujú efektívnu komunikáciu, vedenie tímu). Tieto aspekty správania možno len ťažko zistiť počas prijímacieho pohovoru. Dotazník je možné použiť aj ako východisko pri rozvoji jednotlivcov a tímov.

Inventár motívov, hodnôt a preferencií (Motives, Values, Preferences Inventory)
Zisťuje kľúčové hodnoty, záujmy, ciele a hnacie sily pracovníkov. Na základe toho možno odvodiť, aká profesia, typ práce a prostredie bude zamestnanca najviac motivovať a uspokojovať. Dá sa tak predpovedať, do akej miery bude pracovníkovi „sedieť“ pozícia, pracovný tím a firemná kultúra („personality – culture fit“) a akú organizačnú kultúru bude v roli lídra vytvárať on sám.

Napomáha hlbšiemu porozumeniu sebe aj druhým cez porozumenie vlastných osobnostných preferencií, ktoré sa prejavujú vo všetkých oblastiach života.
Vychádza z Jungovej typológie osobnosti a prepája ju s ďalšími empiricky overenými modelmi osobnosti. Dotazník meria silu preferencie v štyroch oblastiach:

 • zdroj získavania energie
 • vnímanie a spracovanie podnetov z okolitého sveta
 • vplyv na rozhodnutia
 • osvojený životný štýl

GPOP dotazník je navyše obohatený o škálu, ktorá identifikuje prežívanie a reagovanie na stres.
GPOP pomáha organizáciám a profesionálom v oblasti ľudských zdrojov pri kariérnych rozhodnutiach. Slúži ako vstupná diagnostika pri rozvoji sociálnych kompetencií pracovníkov, pri zefektívnení koučingu a individualizovaní rozvoja, pri budovaní a rozvoji tímov (diagnostika bariér efektívnej spolupráce, možné zdroje konfliktov), pri rozvinutí a plnohodnotnom využívaní potenciálu jednotlivca a celého tímu, pri porozumení príčinám stresu na pracovisku a výbere účinných opatrení.

Práve pomocou psychodiagnostických nástrojov cut-e vieme našim klientom ponúknuť nielen rôzne osobnostné dotazníky, ale aj širokú škálu výkonových testov zameraných na testovanie schopností kandidátov.
Výkonové psychodiagnostické testy využívajú web technológie a sú dizajnované tak, aby boli spoľahlivou možnosťou pre vzdialené testovanie kandidátov bez potreby prítomnosti administrátora, personalistu či manažéra. To znamená, že testy môžu byť využité na identifikovanie potenciálu a ako časť online výberového procesu.
Výkonové testy cut-e ponúkajú možnosť zostaviť testovaciu batériu z kognitívnych výkonových testov pre širokú škálu cieľových skupín v súlade s požiadavkami zadávateľa/pozície.


Základné zameranie výkonových testov cut-e:

 • numerické schopnosti (napr. interpretácia alebo práca s číslami)
 • verbálne schopnosti (napr. porozumenie inštrukciám alebo interpretácia textov)
 • abstraktné logické myslenie (napr. induktívne alebo deduktívne logické myslenie)
 • špecifické kognitívne schopnosti (napr. krátkodobá pamäť, pozornosť, pamäť na tváre atď.)

Voice of customer (VOC) je nástroj, ktorý zameriava pozornosť a meria kvalitu vzťahu medzi jednotlivými útvarmi organizácie (internými zákazníkmi a ich internými dodávateľmi) v procese pridávania hodnoty. Predstavuje nástroj spätnej väzby, ktorá identifikuje možnosti neustáleho zdokonaľovania procesov, v ktorých vzniká hodnota pre externého zákazníka.


Nástroj slúži ako pomôcka. Dôležitý totiž nie je ani tak samotný nástroj, ale to PREČO ho organizácia potrebuje a KROKY, ktoré následne manažéri a zamestnanci na základe podnetov z VOC dokážu urobiť.

 • V horizontálnej rovine (procesy) teda môže dôsledné uplatnenie poznatkov z VOC výrazne pomôcť k vyššej kvalite odovzdávanej práce, lepšiemu vzťahu medzi spolupracujúcimi útvarmi aj jednotlivcami, k vyššej spokojnosti, k identifikovaniu príležitostí zefektívnenia procesov a prispieť tak k prvotriednej službe pre externých klientov.
 • Vo vertikálnej rovine vznikne celý rad podnetov na zdokonalenie systémov a odstránenie systémových bariér.

Pripravujeme pre Vás

Aktuálne otvorený kurz pre HR
Pozrite si aktuálne termíny

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku
  Do výcviku HR Kouč som vstupovala s rôznymi pocitmi a očakávaniami a tie aj boli nad rámec naplnené. Už od prvého modulu som ocenila spôsob odovzdávania poznatkov a samotného trénovania zručnosti; všetko sa dialo s cieľom maximálneho prínosu pre nás, účastníkov a začínajúcich koučov. Veľká vďaka patrí lektorom, ktorí dokázali zmeniť náš pohľad. Odnášam si zážitok, hlbšie sebapoznanie a hlavne pripravenosť zapojiť koučing do môjho každodenného života. Povedala by som, že je to priam nutnosť v dnešnej rýchlej dobre. Výcvik odporúčam každému zaangažovanému HR pracovníkovi a sama sa teším na akúkoľvek nadstavbu.

  Lucia Kliková, Group HR Specialist, A.S.A Slovensko, s.r.o.

  K výcviku koučingu pre pracovníkov ľudských zdrojov HR KOUČ: …rozšírenie obzoru a rozšírenie HR kompetencií; je to nová oblasť pre osobný rozvoj mňa samého, vie priniesť do spoločnosti niečo nové. Doporučujem tréning iným HR kolegom, ako šíriteľom novej kultúry v spoločnostiach, ako nositelia implementácie nového rozvojového nástroja. Spokojnosť – s vedením a s odborným profilom lektorov, s členením obsahu, s vedením a usmerňovaním.

  Róbert Balogh, HR Business Partner/ Riaditeľ ľudských zdrojov, Schneider Electric Slovakia

  Perfect Match